Ponudba za nakup nepremičnine

Prodaja nepremičnin v Sloveniji lahko poteka na več načinov (odvisno od vrste nepremičnine, posrednika, želja kupcev in prodajalcev itd.), a je med najpogostejšimi načini ravno prodaja z zbiranjem ponudb za nakup nepremičnine.

Poznamo dve obliki zbiranja ponudb za nakup nepremičnine, in sicer:

 • zbiranje nezavezujočih ponudb ter
 • zbiranje zavezujočih ponudb oziroma e-dražba.

Nezavezujoča ponudba za nakup nepremičnine

Ko kupec najde želeno nepremičnino, se prodaja v večini primerov izvrši z zbiranjem ponudb. Vsi zainteresirani kupci svojo nezavezujočo ponudbo oddajo tako, da izpolnijo in pošljejo obrazec za zbiranje nezavezujočih ponudb, ki je dostopen na medmrežju.

Obrazec Ponudba za nakup nepremičnine vsebuje naslednje elemente:

 • Podatke o ponudniku, ki zajemajo naziv ponudnika, naslov, identifikacijsko številko za DDV oziroma davčno številko, številko bančnega računa, kontaktno osebo ponudnika, telefonsko številko ter elektronski naslov kontaktne osebe.
 • Podatke o nepremičnini, za katero se daje ponudba, pri čemer navedemo zaporedno številko nepremičnine, ID-številko in njen naslov.
 • Ponudbena cena, pri čemer lastnoročno zapišemo znesek, ki ga ponujamo v evrih (€).

Sestavni del ponudbe je tudi izjava, ki pravi:

»Izjavljam, da sem seznanjen(-a) s tem, da se nepremičnina prodaja na način videno-kupljeno. Izjavljam, da sem skrbno pregledal(-a) ponudbo in sem seznanjen(-a) z vsemi pogoji prodaje nepremičnine iz predmetnega povabila ter v ponudbi nisem našel(-a) napake.«

V primeru, da cena ponudbe za nakup nepremičnine znaša 500.000,00 € ali več, je treba poleg osnovnega obrazca priložiti še ostalo dokumentacijo, in sicer:

 • izjavo o okoliščinah finančnega nakupa;
 • izjavo o dolgovih, če ti obstajajo;
 • izjavo, da potencialni kupec oziroma investitor ni pravna ali fizična oseba, glede na 13. člen Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Zavezujoča ponudba za nakup nepremičnine

Eden izmed postopkov prodaje nepremičnine je tudi zbiranje zavezujočih ponudb ob plačilu varščine ali tako imenovana elektronska dražba, pri kateri postopek prodaje nepremičnin vodi prodajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik (nepremičninska družba, odvetnik …). V postopku prodaje lahko sodelujejo tako fizične kot tudi pravne osebe. Tovrstni razpis med drugim vključuje naslednja določila: pogoji razpisa, datum za oddajo ponudb oziroma datum elektronske dražbe, višina varščine, cena ponudbe in drugo.

Glavni elementi zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine so:

 • predmet prodaje, ki vsebuje natančne podatke o nepremičnini (naslov, kvadratura, ID-številka nepremičnine, številka katastrske občine – KO);
 • postopek prodaje nepremičnine, vsebina ponudbe, varščina ter čas pričetka zbiranja ponudb;
 • kriteriji za izbor ponudnika in sklenitev prodajne pogodbe;
 • stroški postopka in izjava volje;
 • pravica do preklica in izključitev odškodninske odgovornosti prodajalca;
 • ogled predmeta prodaje, dokumentacija in dodatne informacije.

Pogost izraz, na katerega naletimo v javnosti, je tudi javno zbiranje ponudb. Gre za način zbiranja ponudb pri prodaji, nakupu ali oddaji stvarnega in nestvarnega premoženja. Nepremičnine sodijo v stvarno premoženje. Pri javnem zbiranju ponudb velja načelo, da lastnik nepremičnine postane tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. Pogoj za sodelovanje sta priprava in oddaja ponudbe, v kateri mora ponudnik slediti razpisanim pogojem, če pa želi postati tudi končni kupec in lastnik nepremičnine, mora njegova ponudba vsebovati več kot samo izpolnitev navedenih pogojev nakupa. Značilnost javnega zbiranja ponudb je v tem, da lahko organizator oziroma izvajalec postavi različne kriterije za izbor najboljšega ponudnika. Tovrstna oblika zbiranja ponudbe je primerna za tiste lastnike nepremičnin, ki imajo glede prodaje svoje nepremičnine določene zahteve in pogoje, njena prednost pa je, da lahko ponudnik doseže čim višjo ceno ali izpolnitev drugih postavljenih pogojev. Postopek javnega zbiranja ponudb ni transparenten, zato so vse ostale ponudbe ostalim ponudnikom prikrite. Izvedba in odločanje za najboljšega ponudnika se v izogib zlorabe položaja izvajata komisijsko.

V primeru, da imate kakršnokoli vprašanje, ki se nanaša na sestavo oziroma oddajo ponudb za nakup nepremičnine ter njeno vsebino, nas brez odlašanja pokličite. V naši odvetniški pisarni vam bomo prijazno in strokovno svetovali ter vam zagotovo pomagali do lažje odločitve.

Related posts

POKLIČITE