koronavirus odškodnina

Odškodnina zaradi koronavirusa

Da bi Vlada Republike Slovenije v čim večji meri omilila posledice epidemije koronavirusa bo posameznikom in podjetjem priskočila na pomoč s 3 milijardami evrov vrednim paketom ukrepov, za kar je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je 28. 3. 2020 stopil v veljavo.

Zakon določa, da bodo sprejeti ukrepi veljali že od razglasitve epidemije dalje, to je od 13. 3. 2020, pa vse do predvidoma 31. 5. 2020, v primeru potreb pa se lahko ta podaljša še za nadaljnjih 30 dni.

Namen sprejetega zakona je torej v prvi vrsti omiliti finančne posledice epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (Covid-19) za vse zaposlene, samozaposlene, študente, upokojence, delodajalce ter ostale državljane Slovenije. Istočasno želi vlada preprečiti odpuščanja zaposlenih in z ukrepi preprečiti ali zmanjšati stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. Zakon namreč ohranja možnost povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, do česar bodo upravičeni delodajalci, katerim bo v prvem polletju letošnjega leta upadel promet vsaj za 20 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, v drugem polletju 2020 pa ti ne bodo dosegli več kot 50 % rasti prihodkov, glede na isto obdobje leta 2019. Delodajalci bodo upravičeni tudi do povračila izplačanih nadomestil, država pa bo poravnala prispevke vseh zaposlenih na čakanju.

Poleg pomoči delodajalcem v obliki povračila nadomestila plač za delavce je država z sprejetim zakonom vsem zaposlenim, ki so zaradi zmanjšanega obsega dela ali začasnega zaprtja podjetij ostali doma in so ti v času začasnega čakanja na delo, omogočila nadomestilo plače v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev, ki ne sme biti nižja od minimalne plače v Sloveniji.

Vlada je s sprejetim zakonom v obliki enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom izboljšanja socialnega položaj državljanov, na pomoč priskočila tudi upokojencem, študentom in velikim družinam ter ostalim državljanom, pozabila ni niti na tiste delavce, ki v času epidemije običajno opravljajo svoje delavne naloge in tiste, ki so zaradi narave svojega dela posebej izpostavljeni morebitnim okužbam, kot na primer trgovcem in zdravstvenim delavcem.

Odškodnina zaradi koronavirusa bo povrnjena v obliki nadomestila vsem tistim, ki jih omenjeni zakon zajema!

Pravice in obveznosti delavca

 • Delavcu v času začasnega čakanja na delo, ki zaradi posledic epidemije s koronavirusom ne more opravljati svojega dela ali delavcu, ki mu je odrejena karantena, po zakonu pripada povračilo nadomestila plače, in sicer v višini 80 % plače iz obdobja zadnjih treh mesecev, ki pa ne sme biti nižja od minimalne plače v Sloveniji;
 • delavcu pripadajo vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja;
 • v primeru skrajšanega delovnega časa in posledično zmanjšane plače delavca, se kot osnova za nadomestilo plače upošteva plača zadnjih treh mesecev pred odredbo po skrajšanem delovnem času;
 • če delavec v obdobju začasnega čakanja na delo koristi letni dopust, ima v tem času pravico do nadomestila plače v skladu z zakonom, ki ureja delovno razmerje;
 • v skladu z 2. členom ZIUPP mora delodajalec pisno obvestiti delavca o napotitvi na začasno čakanje na delo, kjer je treba določiti tudi: čas začasnega čakanja na delo, možnost in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo ter višino nadomestila plače;
 • status za delavce, ki zaradi varstva otrok in podobnih razlogov ne opravljajo dela, bo izenačen s statusom delavca na čakanju;
 • za tiste delavce, ki bodo nemoteno opravljali delo na svojih delovnih mestih, bodo nagrajeni z dodatkom, ravno tako pa bodo prejeli dodatek tisti delavci, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje, in sicer v višini 200 €;
 • če je delavcu odrejena karantena, dela od doma pa ni možno opravljati, ima pravico do nadomestila plače, ki je določena z zakonom ZIUPPP;
 • upravičenost do nadomestila plače traja najdlje do 30. septembra 2020.

Vsem zaposlenim pripada odškodnina zaradi koronavirusa in bo ta povrnjena v obliki nadomestila!

Obveznosti, dolžnosti ter ukrepi za podjetja

 • Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavljajo podjetja, oziroma tiste gospodarske družbe, zadruge ali fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja;
 • podjetje, ki želi uveljaviti pomoč države, mora predložiti dokazila in opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije, na osnovi katerega se ugotovi, da je onemogočeno zagotoviti delo vsaj 30 % zaposlenim delavcem in je tako primoran napotiti delavce na začasno čakanje na delo;
 • vsa podjetja, ki so v času epidemije aktivna, bodo oproščena plačila prispevkov za ZPIZ, in sicer od 13. 3. do 31. 5. 2020;
 • država bo za delavce na čakanju krila 80 % bruto plače, osnova za izplačilo bo povprečje zadnjih treh mesecev, vendar največ do višine povprečne plače za leto 2019;
 • pogoj za uveljavljanje olajšav je, da bodo prihodki podjetja v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019, ter da rast prihodkov v drugem polletju 2020 ne bo več kot 20 % glede na prihodke v enakem obdobju 2019;
 • pogoj za uveljavljanje ugodnosti je plačilo vseh prispevkov in sprotnih obveznosti do države ter dokazila, da podjetje ni v stečaju ter da je v zadnjem tromesečje redno izplačevalo plače zaposlenim;
 • delodajalci bodo oproščeni prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju, kar pomeni 15,5 % od bruto plače delojemalca in 8,85 % na bruto plačo delodajalca;
 • delodajalec v skladu z zakonom posameznega delavca napoti na začasno čakanje na delo za največ tri mesece;
 • na podlagi odločbe z strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in priznanju pravic do delnega povračila izplačanih nadomestil plače, sklene zavod z delodajalcem pogodbo o delnem povračilu izplačanih nadomestil plač, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti;
 • pogodba o delnem povračilu izplačanih nadomestil mora vsebovati naslednje elemente: osnova za izračun plače, način izračuna delnega povračila nadomestila plače, višino delnega povračila nadomestil plače, vsebina zahtevkov za delno povračilo nadomestil plače in njihovih prilog, razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo, rok za izplačilo, obdobje vračanja sredstev, spremljanje in poročanje, sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim izvajanjem.

Vsem delodajalcem in njihovim zaposlenim pripada odškodnina zaradi koronavirusa in bo ta povrnjena v obliki nadomestila.

Izredna pomoč za samozaposlene

Vsi tisti samozaposleni, ki bodo preko posebne izjave prijavili zmanjšanje obsega svojega posla, bodo prejeli izredno pomoč, ki jo bo krila država, in sicer v višini 70 % minimalne plače (približno 490 €). Izjavo bo treba podati v elektronski obliki, v kateri bo podjetnik opisal svoje stanje, to pa se bo preverjalo s strani državnih organov.

Prispevke za samostojne podjetnike bo plačevala država, plačilo akontacije dohodnin se odloži.

Do izredne pomoči so upravičeni le tisti samostojni podjetniki, ki imajo poravnane vse obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020 in so bile poravnane do 6. 4. 2020, s tem mu bo brez vloge odobren odlog plačila prispevkov, v skladu z omenjenim zakonom. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri preko portala e-Davki.

Finančna pomoč za upokojence, študente, velike družine ter osebe, ki prejemajo socialno podporo in varstveni dodatek

Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, vendar le tisti upokojenci, ki prejemajo pokojnino nižjo od 700 €, in sicer: upokojenci s pokojninami do višine 500 € bodo prejeli 300  € solidarnostnega dodatka; upokojenci, ki prejemajo pokojnino od višine 501 do 600 €, bodo prejeli 230 € solidarnostnega dodatka; tisti upokojenci, ki prejemajo pokojnino med 601 in 700 €, pa bodo prejeli 130 € pomoči.

Redni študentje, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji so upravičeni do enkratnega kriznega dodatka, in sicer v višini 150 €, ki se izplača do 30. aprila 2020.

Velikim družinam s tremi otroki pripada dodatek v višini 100 €, družinam s štirimi ali več otroki pa dodatek v višini 200 €.

Vsi prejemniki denarne socialne pomoči ter varstvenega dodatka so upravičeni do enkratnega dodatka v višini 150 €.

Odškodnina zaradi koronavirusa bo povrnjena vsem upravičencem, ki jih sprejeti zakon omenja. Zagotovo se vam postavljajo mnoga vprašanja in ker nismo vsi poznavalci zakonodaje, vam v Visoki odškodnini Planinšec svetujemo, če imate kakršnakoli vprašanje, ki se navezujejo na novo sprejeti zakon, odgovora nanj pa ne poznate, da se obrnete na nas, saj vam bomo z veseljem prisluhnili in pomagali najti pravi odgovor!

V primeru, da potrebujete dodatne informacije, bo odvetnik pravi naslov.

Related posts

POKLIČITE