Izvršba na plačo na podlagi verodostojne listine

Ste kot podjetnik opravili svojo storitev in izdali račun na osnovi opravljenih storitev, vendar plačila niste prejeli? Niti po opomniku, opominu, prošnji ali zamiku plačila? Ali ste kot delavec pri delodajalcu ostali brez izplačane plače, regresa ali ostalih prejemkov?

Večini se je kaj takega že zgodilo, marsikomu celo večkrat, zato naj vas že na začetku pomirimo, da gre za realnost v poslovnem svetu in ni potrebe, da se tega sramujete ali ste pretirano zaskrbljeni.

Kaj lahko še storite, kdo vam lahko pomaga ter katere informacije potrebujete, da rešite situacijo, prejmete plačilo za opravljeno storitev in tako uspešno zaključite svoj posel? Pravijo namreč, da je posel zaključen šele takrat, ko zanj prejmemo plačilo. V naši odvetniški pisarni vam pri tem z veseljem pomagamo! Ravno tako smo na voljo vsem fizičnim osebam, ki niso bile deležne dogovorjenega izplačila v obliki plače, regresa ali drugih prejemkov.

Dolžnik mi ni plačal, kaj mi je storiti?

Dobra novica je, da vam zoper neplačnika ni treba vložiti tožbe, temveč lahko v primeru, da razpolagate z računom oziroma verodostojno listino, opravite izvršbo na plačo na podlagi verodostojne listine. Pravne osebe predlog po večini vlagajo v elektronski obliki prek portala eSodstva (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html), ki se nanaša izključno na plačilo denarnega zneska.

Izvršbo na plačo na podlagi verodostojne listine oziroma izstavljenega računa lahko vložite, če imate:

 • fakturo (račun),
 • menico,
 • plačilno listo ali pisni obračun delodajalca,
 • s strani odgovorne osebe overjen spisek iz poslovnih knjig,
 • overjeno zasebno listino, ki ima naravo javne listine,
 • obračun obresti,
 • pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja.

Vsekakor je neplačnika smiselno najprej opozoriti z opominom, ki je lahko v ustni obliki, medtem ko je za podjetja, ki fizičnim osebam dobavljajo javne storitve in dobrine, opomin nujno treba izstaviti v pisni obliki. Rado se zgodi, da se z opominom izognemo vlogi za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Opomin mora biti napisan z vsaj 15-dnevnim rokom plačila.

Kako se lahko vloži izvršba na plačo na podlagi verodostojne listine?

Izvršba se lahko vloži na dva načina, in sicer v fizični obliki po pošti ali v elektronski obliki prek portala eSodstvo. V primeru oddaje vloge v pisni obliki po pošti je treba na spletni strani sodišča predhodno pridobiti obrazec Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine ali tako imenovani obrazec CoVL. Pri izpolnjevanju obrazca je treba vedeti, da se tega ne sme kopirati, ob njegovem izpolnjevanju pa moramo upoštevati napisana navodila za izpolnjevanje. Vse vloge, oddane v pisni obliki, morajo biti torej vložene na predpisanem obrazcu in na pravilen način, ki mora nujno vsebovati obvezne podatke, sicer se vloga po 29. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju šteje za nepopolno.

V primeru oddaje vloge za izvršbo na plačo na podlagi verodostojne listine v elektronski obliki je postopek brezplačen in zelo enostaven. Najprej se je treba prijaviti, za kar potrebujete veljaven elektronski naslov. Na portalu eSodstvo so na voljo navodila za izpolnjevanje obrazca, sicer pa vas elektronski sistem vodi skozi celoten postopek izpolnjevanja obrazca.

Katere podatke potrebujemo ob vlogi za izvršbo?

Potrebni podatki so sledeči:

 • identifikacijski podatki o upniku in dolžniku,
 • podatki o izstavljenem računu oz. verodostojni listini, pri čemer je najpomembnejši podatek o zapadlosti terjatve,
 • znesek računa,
 • predmet izvršbe, npr. izvršba na plačo, sredstva na banki, nepremičnino/premičnino in drugo,
 • izračun zamudnih obresti,
 • zahtevek po vračilu morebitnih nastalih stroškov v postopku izterjave dolga,
 • zahtevek po vračilu sodne takse,
 • ostali potrebni in zahtevani podatki.

Plačilo sodne takse

Če ste vlogo oddali v elektronski obliki, vam sistem samodejno izračuna višino sodne takse, izpišeta pa se vam tudi sklic ter transakcijski račun, na katerega nakažete plačilo. V primeru oddaje po pošti potrebne podatke za nakazilo dobite v pisni obliki na svoj naslov. Sodna taksa za vlogo, oddano v elektronski obliki, običajno znaša od 44 €, če je vloga oddana v pisni obliki po pošti, pa cena znaša do 55 €.

Kako hitro se izvede izvršba na plačo na podlagi verodostojne listine?

Obrazec CoVL se v večini primerov obravnava in obdela v roku dveh delovnih dni, nakar se upniku pošlje sklep o izvršbi. Ravno tako pa se sklep pošlje tudi dolžnikovemu dolžniku (npr. delodajalcu, ZPIS), zemljiški knjigi, izvršitelju, sodnemu registru ter klirinško depotni službi.

Kaj lahko upnik stori sam, preden se odloči za oddajo vloge?

Upnik naj pred vložitvijo predloga preveri finančno stanje dolžnika, torej ali ima ta zaprt račun, ali ima več poslovnih računov ali samo enega, ima morda v lasti premičnine ali nepremičnine in podobno. Zgodi se namreč, da sodišče v primeru neuspele izvršbe na edinem sredstvu izvršbe ustavi celoten postopek, če pa je v predlogu podanih več virov sredstev izvršbe, se preveri še ostale.

Ravno tako je priporočljivo, da spremljate celoten postopek, se odzivate na sodne pozive ter v primeru obročnega ali delnega izplačila spremljate, koliko dolga je že bilo plačanega.

Kakšne so vaše pravice?

V primeru oddaje vloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine so vaše pravice naslednje:

 • lahko se pritožite na nepravilnosti pri opravljanju izvršbe ter zahtevate njihovo odpravo,
 • naknadno sporočite nova sredstva izvršbe,
 • si premislite in umaknete predlog za izvršbo,
 • zahtevate povračilo sodne takse ter ostalih s postopkom povezanih stroškov,
 • se pritožite in oddate ugovor na osnovi odločbe sodišča.

Kaj lahko storim, če je moj dolžnik razglasil prisilno poravnavo ali stečaj, in kaj storiti v primeru njegovega izbrisa iz sodnega registra?

V primeru prisilne poravnave dolžnika je treba v roku 30 dni sodišču prijaviti svojo terjatev, v primeru stečaja pa rok prijave znaša 2 meseca. Če se je na osnovi pravnomočnega sklepa zgodil izbris iz sodnega registra brez likvidacije, je izvršilni postopek pod posebnimi pogoji sicer možno nadaljevati zoper pravne naslednike izbrisanega podjetja.

Ko se prvič soočamo z neljubim dogodkom, kot je neplačilo za naše delo ali storitev, potrebujemo kar nekaj časa, potrpežljivosti in tudi znanja. Ker je situacija že sama po sebi neprijetna in jo zagotovo želite rešiti v čim krajšem možnem času, predvsem pa uspešno, vam svetujemo da se ob nastali situaciji obrnete na preverjenega, izkušenega in strokovnega odvetnika. V naši odvetniški pisarni z veseljem prisluhnemo vaši zgodbi in vam pomagamo najti rešitev.

Related posts

POKLIČITE