delovno pravo

DELOVNO PRAVO – PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV IN NJIHOVIH DELODAJALCEV

DOBER ODVETNIK ZA DELOVNO PRAVO BO ZAGOTOVO POSKRBEL ZA ZAŠČITO PRAVIC IZ DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE.

Odvetnik za delovno pravo in pravni temelji vsakega delovnega procesa ter delovne organizacije so ključnega pomena za pravilno delovanje podjetja in njegovo storilnost, za zagotavljanje zaščite na strani delavcev in delodajalcev, vzpostavitev ustrezne delovne klime in reševanje morebitnih konfliktov, tako znotraj delovne organizacije, kot zunaj nje.

Delovno pravo je torej skupek zakonov in upravnih odločb, ki obravnavajo pravice in obveznosti delavcev in njihovih delodajalcev, vsebuje urejanje odnosov med zaposlenimi, reševanje sporov (tudi s pomočjo mediacije), urejajo varstvo pri delu, izvajanje obveznosti pri zagotavljanju zdravega delovnega okolja in drugo.

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR – 1) ureja vsa delovna razmerja, ki se sklenejo v obliki pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in delavcem ter je najpomembnejši zakon s področja dela. Namen Zakona o delovnih razmerjih, je med drugim vključitev delavca v delovni proces, kjer se z delovno pogodbo urejajo pravice delavcev, obravnava pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja (pripravništvo, poskusno delo, delovni čas, plačilo za delo, letni dopust, izobraževanje,…), obravnava varstvo nekaterih kategorij delavcev kot na primer; varstvo žensk, varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstvo invalidov ter starejših delavcev, zagotavlja interese delodajalca in interese delavca. Dobri, korektni in sočutni odnosi, so zagotovo velik izziv današnjega časa a istočasno vedno bolj pomembni za vsakega zaposlenega, zadnje raziskave namreč kažejo jasno sliko, da zaposleni znotraj delovnega okolja, dajejo prednost dobri delovni klimi.

Zakon o delovnih razmerjih se uporablja za zaposlene, ki opravljajo delovne naloge za delodajalca, ki ima registrirano podjetje v Sloveniji in delodajalca, za katerega opravlja delovne naloge v Sloveniji.

Delovno pravna zakonodaja zahteva odlično poznavanje in razumevanje sestave pogodb o zaposlitvi, specifike zaposlovanja tako v javnem sektorju kot v privatnem sektorju, poznavanje razlogov za odpovedi pogodb o zaposlitvi ter pravilno izvedbo postopkov, poznavanje sistema ugotavljanja disciplinske odgovornosti ter sodnih postopkov. Poznavanje delovno pravne zakonodaje zahteva torej pravilno izvedbo pravnih postopkov ter zagotavljanje zakonitost pravnih postopkov.

NAČELA DELOVNEGA PRAVA;

  • Pravica do dela,
  • svoboda dela,
  • prepoved diskriminacije,
  • načelo varstva pravic,
  • varstvo osebnosti delavcev,
  • načelo sindikalne svobode,
  • pravica do pravičnega plačila,
  • pravica do varnih in zdravih delovnih razmer,
  • svoboda gospodarske pobude.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

SISTEMATIKA DELOVNEGA PRAVA;

Delovno pravo delimo na INDIVIDUALNO delovno pravo, ki ureja razmerje med posameznim delavcem in posameznim delodajalcem ter KOLEKTIVNO delovno pravo, ki ureja pravna razmerja med skupino delavcev in delodajalcem (združenja delavcev in delodajalcev, sindikalna svoboda, kolektivno pogajanje, stavke,…).

DELOVNO PRAVO V PRAKSI

Delovna razmerja, predvsem kršitve delovne pogodbe (nepravilnosti pri izplačilu plač, letni dopust in regres, delovni spori, odpovedi, odpravnine, podaljševanje pogodbe, pogoji za upokojitev) odškodnine, mobing so le nekateri izmed pravic in vprašanj, ki jih delavci iščejo in jih ureja delovno pravo. Ravno tako znotraj delovnega prava, potrebujejo pomoč tudi delodajalci, predvsem v primeru sestave pogodb o zaposlitvi in izvajanju le te, zagotavljanje da je ta v skladu z zakonodajo, vprašanja v zvezi z odškodninsko odgovornostjo, reševanja sporov do zaposlenih,  poslovnih partnerjev ali države,  primeri delovne inšpekcije, odškodninske odgovornosti delavca za škodo, disciplinski ukrepi in postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, morebitni očitki mobinga na delovnem mestu, pogajanja z sindikati in sveti delavcev ter drugo.

Področje delovnega prava je široko področje, čigar poznavanje terja obilo strokovnosti, znanja in izkušenj. V naši odvetniški pisarni se pri opravljanju storitev in nalog na področju delovnega prava zavedamo, da so odnosi in razmerja med delavci in delodajalci izjemnega pomena ter da le urejeno delovno okolje prispeva k dobrem počutju znotraj delovnega okolja, ki v prvi vrsti zagotavlja visoko storilnost in uspešnost tako posameznika kot podjetja. Svetujemo tako delavcem kot delodajalcem in se trudimo odgovoriti na vsa vaša vprašanja in vam po najboljših močeh ustrezno pravno svetovati.

Skupna ocena storitve
Ocena: 4.8, Glasov 4